Siñós/res de la Direcsió de Caixa Rural d’Aragó
Agraixco la felissitassió de Nadal pero los hay de dî, en sorpresa y pena, cóm hay pogut comprobâ, que se considere lo català una llengua d’Aragó y en cambi no se té en cuenta l’existansia del aragonès de la sona oriental de la nostra Comunidat, llengua autóctona; es a dî, lo Chapurriàu. Ne som milés de parlàns y desicharíem lo mateix trate que lo castellà y l’aragons del Nort e inclús que lo català de la Comunidat Autònoma veína.
Per si es lo cas que volen afechî lo nostre parlâ, cosa que valoraríem mol positivamén a consevol efiacte, los fico aquí lo texto en Chapurriàu (modalidat valchunquerà);

“En un añ que may olvidarem, lo nostre agraimén pa les persones que han donat lo milló  d’elles mateixes per los demés. Grassies a elles y grassies a tu per seguî aquí.
En tu, com sempre.
Per un 2021 ple de llum y de noves oportunidats”

Luis Arrufat Jarque – Parlàn de Chapurriàu, llengua en perill d’extinsió.